Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn ( C ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 = 4 . Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2 là:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn . Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2 là:

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đường tròn (C) có tâm A(1;2) và bán kính R=2. Gọi A' (x; y) là ảnh của A qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2. Ta có I A ′ = − 2 I A ⇔ { x = 1 y = 2 ​ ⇒ A ′ ( 1 ; 2 ) . Gọi (C' ) là ảnh của (C)qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2. Khi đó (C' )có bán kính R ′ = ∣ − 2∣ R = 4. Do đó (C^' )có phương trình là (C' ): ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 = 16.

Chọn C
Đường tròn (C) có tâm A(1;2) và bán kính R=2.
Gọi A' (x; y) là ảnh của A qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2.
Ta có

Gọi (C' ) là ảnh của (C)qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=-2. Khi đó (C' )có bán kính
Do đó (C^' )có phương trình là (C' ):

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG