Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ( C ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 3 ) 2 = 4 và điểm M(-3;1). Gọi là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng T 1 ​ T 2 ​ .

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn  và điểm M(-3;1). Gọi là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(C) có tâm I(1;3) bán kính R=2 Gọi T 1 ​ ( x 1 ​ ; y 1 ​ ) , T 2 ​ ( x 2 ​ ; y 2 ​ ) là các tiếp điểm của các tiếp tuyến vẽ từ M. T 1 ​ T 2 ​ ⊥ M I ⇒ T 1 ​ T 2 ​ nh ậ n M I = ( 4 ; 2 ) l a ˋ m V TPT ⇒ T 1 ​ T 2 ​ : 2 x + y + C = 0 Nếu gọi H là trung điểm của T 1 ​ T 2 ​ thì tam giác I T 1 ​ M vuông tại T 1 ​ và T 1 ​ H ⊥ M I ⇒ { I H = M I I T 2 1 ​ ​ = M I R 2 ​ = 2 5 ​ 4 ​ = 5 ​ 2 ​ M H = M I − I H = 5 ​ 8 ​ ​ Do đó { d ( I , T 1 ​ T 2 ​ ) = 5 ​ 2 ​ d ( M , T 1 ​ T 2 ​ ) = 5 ​ 8 ​ ​ ⇔ { 5 ​ ∣ 5 + C ∣ ​ = 5 ​ 2 ​ 5 ​ ∣ − 5 + C ∣ ​ = 5 ​ 8 ​ ​ ⇔ C = − 3 V ậ y T 1 ​ T 2 ​ : 2 x + y − 3 = 0

(C) có tâm I(1;3) bán kính R=2

Gọi  là các tiếp điểm của các tiếp tuyến vẽ từ M.

Nếu gọi H là trung điểm của  thì tam giác  vuông tại  và 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG