Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3;0), B(0;4) và C(0;-4). Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3;0), B(0;4) và C(0;-4). Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T h a ^ ˊ y O A ⊥ BC ⇒ S A BC ​ = 2 1 ​ O A . BC = 2 1 ​ .3.8 = 12 Chu vi tam giác ABC là 2 p = A B + BC + C A = 5 + 8 + 5 = 18 ⇒ p = 9 N g o a ˋ i r a : S A BC ​ = p r ⇒ r = p S A BC ​ ​ = 3 4 ​ Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC T a c o ˊ : A B = A C ⇒ I ∈ O A ⇒ y I ​ = 0 Theo giả thiết (I;r) tiếp xúc Oy có phương trình x=0 ⇒ r = 1 2 + 0 2 ​ ∣ x I ​ ∣ ​ ⇒ x I ​ = 3 4 ​ Vậy phương trình đường tròn cầm tìm là ( x − 3 4 ​ ) 2 + y 2 = r 2 = 9 16 ​

Chu vi tam giác ABC là

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

Theo giả thiết (I;r) tiếp xúc Oy có phương trình x=0

Vậy phương trình đường tròn cầm tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 2 5 ​ x 2 ln ( x − 1 ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG