Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: ( C 1 ​ ) : x 2 + y 2 − 2 x + 4 y − 4 = 0 ( C 2 ​ ) : x 2 + y 2 + 4 x − 4 y − 56 = 0 Viết phương trình các tiếp tuyến chung của ( C 1 ​ ) v a ˋ ( C 2 ​ )

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn:

Viết phương trình các tiếp tuyến chung của 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( C 1 ​ ) có tâm I(1; -2) và bán kính R=3 ( C 2 ​ ) có tâm J(-2; 2) và bán kính R'=8 T a c o ˊ I J = ( − 3 ; 4 ) ⇒ I J = 5 T h a ^ ˊ y I J = R ′ − R ⇒ ( C 1 ​ ) v a ˋ ( C 2 ​ ) t i e ^ ˊ p x u ˊ c t ro n g v ớ i nha u ⇒ ( C 1 ​ ) v a ˋ ( C 2 ​ ) c o ˊ m ộ t t i e ^ ˊ p t u y e ^ ˊ n c h u n g Gọi △ là tiếp tuyến, △ nh ậ n I J = − ( 3 ; − 4 ) làm VTPT Phương trình đường thẳng △ có dạng 3 x − 4 y + C = 0 Theo giả thiết ta có: { d ( I ; △ ) = 3 d ( J ; △ ) = 8 ​ ⇔ { 5 ∣ 3.1 − 4. ( − 2 ) + C ∣ ​ = 3 5 ∣ 3. ( − 2 ) − 4.2 + C ∣ ​ = 8 ​ ⇔ { ∣ C + 11 ∣ = 15 ∣ C − 14 ∣ = 40 ​ ⇔ C = − 26 V ậ y △ : 3 x − 4 y − 26 = 0

 có tâm I(1; -2) và bán kính R=3

 có tâm J(-2; 2) và bán kính R'=8

Gọi  là tiếp tuyến,  làm VTPT

Phương trình đường thẳng  có dạng 

Theo giả thiết ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG