Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; -2), hai đường cao có phương trình là 5 x − 3 y + 10 = 0 , x − 7 y + 10 = 0 . Viết phương trình ba cạnh của tam giác trên

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; -2), hai đường cao có phương trình là . Viết phương trình ba cạnh của tam giác trên

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thế tọa độ của đỉnh A vào phương trình của hai đường cao trên thấy không thỏa mãn, nên gọi B H : 5 x − 3 y + 10 = 0 , C K : x − 7 y + 10 = 0 + Vi e ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh c ủ a c ạ nh A B T a c o ˊ C K ⊥ A B ⇒ A B : 7 x + y + m = 0 A ( 2 ; − 2 ) ∈ A B ⇒ 14 − 2 + m = 0 ⇒ m = − 12 V ậ y A B : 7 x + y − 12 = 0 + Vi e ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh c ủ a c ạ nh A C T a c o ˊ B H ⊥ A C ⇒ A C : 3 x + 5 y + n = 0 A ( 2 ; − 2 ) ∈ A C ⇒ 6 − 10 + n = 0 ⇒ n = 4 V ậ y A C : 3 x + 5 y + 4 = 0 + Viết phương trình củacạnh BC Vì B là giao điểm của AB và BH nên tọa độ của đỉnh B là nghiệm của hệ { 7 x + y − 12 = 0 5 x − 3 y + 10 = 0 ​ ⇔ { x = 1 y = 5 ​ ⇒ B ( 1 ; 5 ) T ươ n g t ự C ( − 3 ; 1 ) P h ươ n g t r ı ˋ nh c ạ nh BC : − 3 − 1 x − 1 ​ = 1 − 5 y − 5 ​ ha y x − y + 4 = 0

Thế tọa độ của đỉnh A vào phương trình của hai đường cao trên thấy không thỏa mãn, nên gọi

+ Viết phương trình của cạnh BC

Vì B là giao điểm của AB và BH nên tọa độ của đỉnh B là nghiệm của hệ

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG