Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2), B(2;1), C(3;6). Xác định tọa độ điểm M sao cho M A 2 + M B 2 + M C 2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2), B(2;1), C(3;6). Xác định tọa độ điểm M sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M(x;y) là điểm cần tìm. Ta có: M A 2 = ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 , M B 2 = ( x − 2 ) 2 + ( y − 1 ) 2 M C 2 = ( x − 3 ) 2 + ( y − 6 ) 2 M A 2 + M B 2 + M C 2 = 3 ( x − 2 ) 2 + 3 ( y − 3 ) 2 + 16 ≥ 16 ∀ x , y Đ ẳ n g t h ứ c x ả y r a ⇔ { x = 2 y = 3 ​ ⇒ M ( 2 ; 3 ) Vậy M(2;3) là điểm cần tìm.

Gọi M(x;y) là điểm cần tìm. Ta có:

Vậy M(2;3) là điểm cần tìm.

2

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG