Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ O x y , cho hình ( H 1 ​ ) giới hạn bởi các đường y = 2 x ​ , y = − 2 x ​ , x = 4 ; hình ( H 2 ​ ) là tập hợp tất cả các điểm M ( x ; y ) thỏa mãn các điều kiện x 2 + y 2 ≤ 16 ; ( x − 2 ) 2 + y 2 ≥ 4 ; ( x + 2 ) 2 + y 2 ≥ 4 . Khi quay ( H 1 ​ ) ; ( H 2 ​ ) quanh Oxta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V 1 ​ , V 2 ​ .Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình  giới hạn bởi các đường ; hình  là tập hợp tất cả các điểm  thỏa mãn các điều kiện . Khi quay quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là  .Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy đồ thị của 2 hàm số y = 2 x ​ và y = − 2 x ​ đối xứng nhau qua trục hoành nên khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng ( H 1 ​ ) quanh trục Oxcũng là khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường quanh trục Ox. Do đó: Gọi ( C 1 ​ ) là hình tròn tâm O bán kính R 1 ​ = 4 , ( C 2 ​ ) là hình tròn tâm I ( 2 ; 0 ) bán kính R 2 ​ = 2 và ( C 3 ​ ) là hình tròn tâm J ( − 2 ; 0 ) bán kính R 3 ​ = 2 . Khi đó hình phẳng ( H 2 ​ ) là phần nằm bên trong hình tròn ( C 1 ​ ) nhưng nằm bên ngoài các hình tròn ( C 2 ​ ) và ( C 3 ​ ) . Gọi V 3 ​ , V 4 ​ , V 5 ​ lần lượt là thể tích của các khối cầu có bán kính R 1 ​ , R 2 ​ , R 3 ​ thì V 2 ​ = V 3 ​ − ( V 4 ​ + V 5 ​ ) Do đó V 2 ​ = 3 4 π . 4 3 ​ − ( 3 4 π . 2 3 ​ + 3 4 π . 2 3 ​ ) = 64 π Vậy V 2 ​ = 4 V 1 ​ .

Ta thấy đồ thị của 2 hàm số  và  đối xứng nhau qua trục hoành nên khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng  quanh trục Ox cũng là khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

 quanh trục Ox.

Do đó: 

Gọi  là hình tròn tâm O bán kính   là hình tròn tâm  bán kính  và  là hình tròn tâm bán kính  . Khi đó hình phẳng  là phần nằm bên trong hình tròn  nhưng nằm bên ngoài các hình tròn . Gọi  lần lượt là thể tích của các khối cầu có bán kính  thì 
Do đó 
Vậy  .
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi: Đồ thị các hàm số y = 4 − x 2 , y = − x + 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG