Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ, xét hai đường thẳng ∆ 1 : a 1 x + b 1 y + c 1 = 0; ∆ 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0. và hệ phương trình: { a 1 ​ x + b 1 ​ y + c 1 ​ = 0 a 2 ​ x + b 2 ​ y + c 2 ​ = 0 ​ (*). Khi đó, ∆­ 1 song song với ∆ 2 khi và chỉ khi

Trong mặt phẳng tọa độ, xét hai đường thẳng 1: a1x + b1y + c1 = 0; ∆2: a2x + b2y + c2 = 0. và hệ phương trình:   (*).

Khi đó, ∆­1 song song với ∆2 khi và chỉ khi

  1. hệ (*) có vô số nghiệm

  2. hệ (*) vô nghiệm

  3. hệ (*) có nghiệm duy nhất

  4. hệ (*) có hai nghiệm

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∆­ 1 song song với ∆ 2 hay ∆­ 1 và ∆ 2 không giao nhau khi và chỉ khi hệ (*) vô nghiệm.

Ta có ∆­1 song song với ∆2 hay ∆­1 và  ∆2 không giao nhau khi và chỉ khi hệ (*) vô nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG