Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho là một số thuần ảo.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho u equals fraction numerator z plus 2 plus 3 i over denominator z minus i end fraction là một số thuần ảo.

  1. Đường tròn tâm I(-1;-1); bán kính R = square root of 5

  2. Đường tròn tâm I(-1;-1); bán kính R = square root of 5 và bỏ đi điểm có tọa độ (0;1)

  3. Đường tròn tâm I(1;1); bán kính R = square root of 3

  4. Đường tròn tâm I(1;1); bán kính R = square root of 3 và bỏ đi điểm có tọa độ (0;1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x 2 + 1 ​ 1 ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG