Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện ∣ z − ( 3 − 4 i ) ∣ = 2

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t z = x + y i ( x , y ∈ R ) ; z − 3 + 4 i = ( x − 3 ) + ( y + 4 ) i V ậ y ∣ z − ( 3 − 4 i ) ∣ = ∣ ( x − 3 ) + ( y + 4 ) i ∣ = ( x − 3 ) 2 + ( y + 4 ) 2 ​ Từ giả thiết có: ( x − 3 ) 2 + ( y + 4 ) 2 ​ = 2 ⇔ ( x − 3 ) 2 + ( y + 4 ) 2 = 4 Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(3;-4) bán kính R = 2.

Từ giả thiết có: 

Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(3;-4) bán kính R = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn: ( i + 1 ) z = 7 + 3 i .Tìm mô đun của số phức: ω = 3 z + 2 z − 22

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG