Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của Parabol y = x 2 và đường thẳng y = 2x -1 là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của Parabol y = x2 và đường thẳng y = 2x -1 là:

A. 0            B. 1             C. 2             D. 3

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B. 1

Đáp án B. 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG