Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong m ặ t ph ẳ ng t ọ a độ Oxy , cho tam gi á c ABC c ó di ệ n t í ch b ằ ng 2 3 ​ v à đ i ể m M ( 4 ; 2 5 ​ ) l à trung đ i ể m c ạ nh AC , đườ ng trung tuy ế n k ẻ t ừ đỉ nh C c ó ph ươ ng tr ì nh d 1 ​ : x − y − 2 = 0 ; đỉ nh B n ằ m tr ê n đườ ng th ẳ ng d 2 ​ : x − 3 y − 1 = 0 . T ì m t ọ a độ c á c đỉ nh tam gi á c ABC .

Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC có din tích bng  và đim  là trung đim cnh AC, đường trung tuyến k t đỉnh C có phương trình ; đỉnh B nm trên đường thng . Tìm ta độ các đỉnh tam giác ABC.

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

text  Vì  end text straight C element of straight d subscript 1 comma straight B element of straight d subscript 2 not stretchy rightwards double arrow straight B left parenthesis 3 straight b plus 1 semicolon straight b right parenthesis comma straight C left parenthesis straight c plus 2 semicolon straight c right parenthesis text .  end text Do space straight M open parentheses 4 semicolon fraction numerator begin display style 5 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction close parentheses space là space trung space điểm space space AC not stretchy rightwards double arrow straight A left parenthesis 6 minus straight c semicolon 5 minus straight c right parenthesis Gọi space straight N space là space trung space điểm space AB not stretchy rightwards double arrow straight N open parentheses fraction numerator begin display style 3 straight b minus straight c plus 7 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction semicolon fraction numerator begin display style straight b minus straight c plus 5 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction close parentheses Mặt space khác space straight N element of straight d subscript 1 not stretchy left right double arrow fraction numerator begin display style 3 straight b minus straight c plus 7 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction minus fraction numerator begin display style straight b minus straight c plus 5 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction minus 2 equals 0 not stretchy left right double arrow straight b equals 1 not stretchy rightwards double arrow straight B left parenthesis 4 semicolon 1 right parenthesis Ta space có space AC with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 straight c minus 4 semicolon 2 straight c minus 5 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow AC colon left parenthesis 2 straight c minus 5 right parenthesis left parenthesis straight x minus 4 right parenthesis plus left parenthesis 2 minus straight c right parenthesis left parenthesis 2 straight y minus 5 right parenthesis equals 0 Suy space ra space AC equals square root of left parenthesis 2 straight c minus 4 right parenthesis squared plus left parenthesis 2 straight c minus 5 right parenthesis squared end root comma straight d left parenthesis straight B semicolon AC right parenthesis equals fraction numerator begin display style vertical line 3 left parenthesis straight c minus 2 right parenthesis vertical line end style over denominator begin display style square root of left parenthesis 2 straight c minus 4 right parenthesis squared plus left parenthesis 2 straight c minus 5 right parenthesis squared end root end style end fraction Mặt space khác space straight S subscript ABC equals fraction numerator begin display style 3 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction not stretchy left right double arrow fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction times square root of left parenthesis 2 straight c minus 4 right parenthesis squared plus left parenthesis 2 straight c minus 5 right parenthesis squared end root times fraction numerator begin display style vertical line 3 left parenthesis straight c minus 2 right parenthesis vertical line end style over denominator begin display style square root of left parenthesis 2 straight c minus 4 right parenthesis squared plus left parenthesis 2 straight c minus 5 right parenthesis squared end root end style end fraction equals fraction numerator begin display style 3 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction not stretchy left right double arrow vertical line straight c minus 2 vertical line equals 1 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight c equals 1 end cell row cell straight c equals 3 end cell end table not stretchy rightwards double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight C left parenthesis 5 semicolon 3 right parenthesis comma straight A left parenthesis 3 semicolon 2 right parenthesis end cell row cell straight C left parenthesis 3 semicolon 1 right parenthesis comma straight A left parenthesis 5 semicolon 4 right parenthesis end cell end table close close text .  end text Vậy space tọa space độ space ba space điểm space cần space tìm space là space straight A left parenthesis 3 semicolon 2 right parenthesis comma straight B left parenthesis 4 semicolon 1 right parenthesis comma straight C left parenthesis 5 semicolon 3 right parenthesis space hoăc space straight A left parenthesis 5 semicolon 4 right parenthesis comma straight B left parenthesis 4 semicolon 1 right parenthesis comma straight C left parenthesis 3 semicolon 1 right parenthesis.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , cho mặt phẳng ( P ) : 2 x − 2 y + z − 3 = 0 . Điểm nào sau đây thuộc mặtphẳng ( P ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG