Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong m ặ t ph ẳ ng t ọ a độ Oxy , cho tam gi á c ABC c ó A(1;0),B(5;0),C(2;3) . T ì m t ọ a độ c á c đ i ể m sau c ủ a tam gi á c. T â m I c ủ a đườ ng tr ò n ngo ạ i ti ế p. Ch ứ ng minh 3 đ i ể m G,H , I th ẳ ng h à ng

Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;0),B(5;0),C(2;3). Tìm ta độ các đim sau ca tam giác.
Tâm I ca đường tròn ngoi tiếp. Chng minh 3 đim G,H ,I thng hàng

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G ọ i space I left parenthesis x semicolon y right parenthesis space l à space t â m space đ ư ờ n g space t r ò n space n g o ạ i space t i ế p space t a m space g i á c space A B C. T a space c ó space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell IA squared equals IB squared end cell row cell IA squared equals IC squared end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis squared plus straight y squared equals left parenthesis straight x minus 5 right parenthesis squared plus straight y squared end cell row cell left parenthesis straight x minus 1 right parenthesis squared plus straight y squared equals left parenthesis straight x minus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis straight y minus 3 right parenthesis squared end cell end table close close not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 8 x minus 24 equals 0 end cell row cell x plus 3 y equals 6 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 3 end cell row cell y equals 1 end cell end table not stretchy rightwards double arrow I left parenthesis 3 semicolon 1 right parenthesis close close V ậ y space I left parenthesis 3 semicolon 1 right parenthesis. T a space c ó space IG with rightwards arrow on top equals open parentheses negative 1 third semicolon 0 close parentheses comma IH with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 1 semicolon 0 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow IG with rightwards arrow on top divided by divided by IH with rightwards arrow on top v ì space v ậ y space 3 space đ i ể m space I comma G comma H space t h ẳ n g space h à n g.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (P):x+2y-z-1=0;(Q):2x+y-z+2=0 và 2 đường thẳng . Đường thẳng (Δ) song song với hai mặt phẳng (P),(Q) và cắt hai đường thẳng lần lượt tại H,K. Đồ dài của H...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG