Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (S)có tâm I nằm trên đường thẳng y = − x bán kính bằng R =3 và tiếp xúc với các trục tọa độ. Lập phương trình của (S), biết hoành độ tâm I là số dương

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (S) có tâm I nằm trên đường thẳng  bán kính bằng R = 3 và tiếp xúc với các trục tọa độ. Lập phương trình của (S), biết hoành độ tâm I là số dương
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: Phương trình đường tròn tâm I ( a ; b ) và bán kính R là: ( x − a ) 2 + ( y − b ) 2 = R 2 Cách giải: Gọi I ( a ; − a ) ( a > 0 ) thuộc đường thẳng y = − x ⇒ S : ( x − a ) 2 + ( y + a ) 2 = 9 (S) tiếp xúc với các trục tọa độ ⇒ d ( I , O x ) = d ( I ; O y ) = R = 3 ⇔ ∣ x 1 ​ ∣ = ∣ y 1 ​ ∣ = 3 ⇔ a = 3 ⇒ ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 9

Đáp án B

Phương pháp:
Phương trình đường tròn tâm  và bán kính R là: 
Cách giải:
Gọi  thuộc đường thẳng 

(S) tiếp xúc với các trục tọa độ 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG