Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip ( E ) : 4 x 2 ​ + 1 y 2 ​ = 1 . Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (E), có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại O và có diện tích lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip . Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (E), có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại O và có diện tích lớn nhất.

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A ( x 1 ​ ; y 1 ​ ) , B ( x 2 ​ ; y 2 ​ ) với x 1 ​ , x 2 ​ > 0 là 2 điểm thuộc (E) nên có: 4 x 1 2 ​ ​ + 1 y 1 2 ​ ​ = 1 và 4 x 2 2 ​ ​ + 1 y 2 2 ​ ​ = 1 ( 1 ) △ A BO cân tại O khi O A = OB ⇒ x 1 2 ​ + y 1 2 ​ = x 2 2 ​ + y 2 2 ​ ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra ⎩ ⎨ ⎧ ​ x 1 ​ = x 2 ​ y 1 ​ = − y 2 ​ x 1 ​ = 4 − 4 1 2 ​ ​ Gọi H là trung điểm AB, khi đó O H ⊥ A B và O H = x S O A B ​ = 2 1 ​ O H . A B = 2 1 ​ x 4 − x 2 ​ = 2 1 ​ x 2 ( 4 − x 2 ) ​ ⩽ 1 Đẳng thức xảy ra khi 4 − x 2 = x 2 ⇒ x = 2 ​ A ( 2 ​ ; 2 2 ​ ​ ) , B ( 2 ​ ; − 2 2 ​ ​ ) hoặc ngược lại

Gọi  với  là 2 điểm thuộc (E) nên có:

 và 

 cân tại O khi 

Từ (1) và (2) suy ra 

Gọi H là trung điểm AB, khi đó  và 

Đẳng thức xảy ra khi 

 hoặc ngược lại

 

 

4

Câu hỏi tương tự

Trong hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng ( d 2 ​ ) : 6 x − 4 ​ = 9 y − 1 ​ = 3 z − 3 ​ và ( d 1 ​ ) : 2 x − 1 ​ = 3 y + 1 ​ = 1 z − 2 ​ .Lập phương trình mặt phẳng (P)chứa 2 đường trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG