Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O đường kính AB = 2R. Lấy điểm S thuộc đường thẳng vuông góc với (P) tại O sao cho OS = R 3 ​ . I là điểm thuộc đoạn SO với S I = 3 ​ 2 R ​ . M là điểm thuộc (C) Tính góc phẳng của nhị diện cạnh SB tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SMB) khi góc B A M = 6 π ​

Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O đường kính AB = 2R. Lấy điểm S thuộc đường thẳng vuông góc với (P) tại O sao cho . I là điểm thuộc đoạn SO với . M là điểm thuộc (C)

Tính góc phẳng của nhị diện cạnh SB tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SMB)

khi góc 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong tam giác vuông AMB ta có: BM = 2 A B ​ = R A M = A B 2 3 ​ ​ = R 3 ​ Dựng MK ⊥ AB suy ra MK ⊥ (SAB) nên MK ⊥ KF SK thẳng góc với đường xiên MF mà đi qua chân F của đường xiên nên SB cũng thẳng góc với hình chiếu đường xiên: SB ⊥ K F v a ˋ M K F = φ là góc nhị diện cạnh SB t g φ = MF M K ​ ( 1 ) M K = MB sin 6 0 ∘ = R 2 3 ​ ​ ( 2 ) K B = MB cos 6 0 ∘ = 2 R ​ n e ^ n K l a ˋ t r u n g đ i ể m OB B i e ^ ˊ t d tSOB = 2 1 ​ SB . OE = 2 1 ​ SO . OB ⇒ R . R 3 ​ = SO 2 + OB 2 ​ . OE = 2 R . OE S u y r a : OE = R 2 3 ​ ​ T ừ t am g i a ˊ c OEB s u y r a K F = 2 OE ​ = 4 R 3 ​ ​ ( 3 ) T h e ^ ˊ M K ở ( 2 ) v a ˋ K F ở ( 3 ) v a ˋ o ( 1 ) t a đ u ợ c : t g φ = 4 R 3 ​ ​ R 2 3 ​ ​ ​ = 2 V ậ y φ = a rc t g 2

Trong tam giác vuông AMB ta có:

Dựng MK AB suy ra MK (SAB) nên MK KF

SK thẳng góc với đường xiên MF mà đi qua chân F của đường xiên nên SB cũng thẳng góc với hình chiếu đường xiên:

là góc nhị diện cạnh SB

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường . Đường thẳng y = k ( 0 < k < 16 ) chia hình (H ) thành hai phần có diện tích (hình vẽ). Tìm k để =

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG