Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vec tơ v = ( 1 ; − 3 ) biến đường tròn ( C ) : ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 = 6 thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vec tơ biến đường tròn thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

R. Roboctvx65

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường tròn (C) có tâm I(1 ;-2), bán kính Đường tròn ( C ′ ) và (C) có cùng bán kính Phương trình đường tròn ( C ′ ) : ( x − 2 ) 2 + ( y + 5 ) 2 = 6.

Đường tròn (C) có tâm I(1 ;-2), bán kính R equals square root of 6. T subscript v with rightwards arrow on top end subscript left parenthesis C right parenthesis equals open parentheses C to the power of apostrophe close parentheses rightwards double arrow Đường tròn và (C) có cùng bán kính

R equals square root of 6. T subscript v with bar on top end subscript left parenthesis I right parenthesis equals I to the power of apostrophe rightwards double arrow I to the power of apostrophe left parenthesis 2 semicolon minus 5 right parenthesis.

Phương trình đường tròn

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác ABC có A B = a ; A C = a 2 ​ và tam giác SAB vuông tại B và tam giác SAC vuông tại A. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) bằng 3 0 0 . Tính thể tích khối ch...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG