Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, cho phép tịnh tiến theo v = ( − 2 ; − 1 ) , phép tịnh tiến theo v biến parabol ( P ) : y = x 2 thành parabol ( P ′ ) . Khi đó phương trình của ( P ′ ) là

Trong mặt phẳng Oxy, cho phép tịnh tiến theo , phép tịnh tiến theo biến parabol thành parabol . Khi đó phương trình của


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Chọn M(x ; y)tùy ý trên (P). Gọi . Vì nên M ′ ∈ ( P ′ ) . Ta có . Suy ra M ( x ′ + 2 ; y ′ + 1 ) Vì M ( x ′ + 2 ; y ′ + 1 ) ∈ ( P ) nên y ′ + 1 = ( x ′ + 2 ) 2 ⇔ y ′ = x ′ 2 + 4 x ′ + 3 . Suy ra M ( x ′ ; y ′ ) ∈ ( P ′ ) : y = x 2 + 4 x + 3 . Vậy: ( P ′ ) : y = x 2 + 4 x + 3 .

Chọn C
Chọn M(x ; y) tùy ý trên (P). Gọi M to the power of apostrophe open parentheses x to the power of apostrophe semicolon y to the power of apostrophe close parentheses equals T subscript v with bar on top end subscript left parenthesis M right parenthesis.
T subscript v with bar on top end subscript left parenthesis P right parenthesis equals open parentheses P to the power of apostrophe close parentheses nên .
Ta có T subscript v with bar on top end subscript left parenthesis M right parenthesis equals M to the power of apostrophe open parentheses x to the power of apostrophe semicolon y to the power of apostrophe close parentheses left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x to the power of apostrophe equals x minus 2 end cell row cell y to the power of apostrophe equals y minus 1 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals x to the power of apostrophe plus 2 end cell row cell y equals y to the power of apostrophe plus 1 end cell end table close close. Suy ra
nên .
Suy ra .
Vậy: .

4

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn ( C ) tâm I có đường kính A B = 4 cố định. Đường tròn tâm J di động bán kính bằng 1 tiếp xúc ngoài với ( C ) tại T, Có đường kính MN song song và cùng chiều với AB. Tiếp tuyến chung ngo...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG