Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2;3) . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ?

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2;3) . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ?
 

 1. (3;2)
   

 2. (2; - 3 )
   

 3. (3; -2)
   

 4. ( -2;3 )
   

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3 sin ( x − 6 π ​ ) − 2 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG