Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm và . Tìm ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay .

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tìm ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ hình vuông ABCD. Ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay là điểm C. Ta tìm toạ độ các đỉnh C. Gọi . Khi đó . Điều kiện ABCD là hình vuông ta có: Vậy ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay là hay .

Vẽ hình vuông ABCD. Ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay  là điểm C.

Ta tìm toạ độ các đỉnh C.

Gọi .

Khi đó .

Điều kiện ABCD là hình vuông ta có:

        

        

Vậy ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay  là  hay .

33

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Điểm , điểm b) Trục hoành Ox: ; trục tung Oy:

454

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG