Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng (Oxỵ)cho elip (E): x 2 + 4y 2 = 4 và đường thẳng d: y=x+k. Điều kiện củak để (E) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt là:

Trong mặt phẳng (Oxỵ) cho elip (E): x2 + 4y2 = 4 và đường thẳng d: y=x+k. Điều kiện của k để (E) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt là:
 

  1. open vertical bar k close vertical bar less than square root of 5

  2. open vertical bar k close vertical bar less or equal than square root of 5

  3. open vertical bar k close vertical bar greater than square root of 5

  4. open vertical bar k close vertical bar greater or equal than square root of 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh đều bằng d và ba góc ở đỉnh A đều bằng 60 o . Tính độ dài các đường chéo của hình hộp

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG