Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm P gồm điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số các véctơ với hai điểm đầu thuộc P là

Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm P gồm điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
Số các véctơ với hai điểm đầu thuộc P là
  1. n2

  2. n(n-1)

  3. n(n+1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.n(n-1) Số cách chọn các vecto là A n 2 = n ( n - 1 )

ĐÁP ÁN B. n(n-1) 

Số cách chọn các vecto là An2= n(n-1)

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: 2 1 ​ + 4 1 ​ + 8 1 ​ + ... + 2 n 1 ​ = 2 n 2 n − 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG