Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một lớp học có 35 học sinh. Muốn chọn ra 1 lớp trưởng, 1 lớp phó thì số cách chọn là

Trong một lớp học có 35 học sinh. Muốn chọn ra 1 lớp trưởng, 1 lớp phó thì số cách chọn là

  1. 2!35

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. A 35 2 ​ Số cách chọn 1 lớp trưởng, lớp phó là A 35 2 ​

ĐÁP ÁN B.  

Số cách chọn 1 lớp trưởng, lớp phó là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG