Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

 Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

  1. 18

  2. 3

  3. 9

  4. 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 9 Lấy 1 quả cầu trong 9 quả cầu có 9 cách lấy

ĐÁP ÁN C. 9

Lấy 1 quả cầu trong 9 quả cầu có 9 cách lấy

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 ​ sin ( 2 x + 4 π ​ ) + 6 ​ sin ( x − 4 π ​ ) = 1 .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG