Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong m ô t h ô p c ó 45 b ó ng c ó m à u, trong đó c ó 20 b ó ng m à u đỏ , c ó 15 b ó ng m à u xanh v à 10 b ó ng m à u v à ng. C ầ n l ấ y ra í t nh ấ t bao nhi ê u b ó ng để ch ắ c ch ắ n c ó 3 b ó ng c ù ng m à u đươ c l ấ y ra.

Trong môt hôp có 45 bóng có màu, trong đó có 20 bóng màu đỏ, có 15 bóng màu xanh và 10 bóng màu vàng. Cn ly ra ít nht bao nhiêu bóng để chc chn có 3 bóng cùng màu đươc ly ra.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo Nguy ê n l ý Dirichlet, t ố i đ a l ấ y đươ c 6 qu ả b ó ng sao cho c ó 2 b ó ng m à u đỏ , 2 b ó ng m à u xanh v à 2 b ó ng m à u v à ng. Vậ y để ch ắ c ch ắ n c ó 3 qu ả c ù ng m à u đượ c l ấ y ra, ta ch ỉ c ầ n l ấ y th ê m m ô t qu ả n ữ a b ấ t k ì . V â y c ầ n l ấ y ra í t nh ấ t 7 qu ả . Chon đá p á n B.

Theo Nguyên lý Dirichlet, ti đa ly đươc 6 qu bóng sao cho

có 2 bóng màu đỏ, 2 bóng màu xanh và 2 bóng màu vàng.

Vậy để chc chn có 3 qu cùng màu được ly ra,

ta ch cn ly thêm môt qu na bt kì.

Vây cn ly ra ít nht 7 qu.
Chon
đáp án B.

 

2

Câu hỏi tương tự

Chọn câu dưới đây để mệnh đề sau là mệnh đề đúng: Nếu có A B = A C \overrightarrow{A B}=\overrightarrow{A C}thì

248

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG