Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một hộp bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 viên bi với 3 màu khác nhau từ hộp bi trên ?

 Trong một hộp bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 viên bi với 3 màu khác nhau từ hộp bi trên ?

  1.  2400 .

  2. 1200 

  3. 33 .

  4.  15 .

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 1200 Có 15 cách lấy ra một viên bi màu vàng. Có 10 cách lấy ra một viên bi màu xanh. Có 8 cách lấy ra một viên bi màu đỏ. Vậy theo quy tắc nhân ta có 15 ´ 10 ´ 8 = 1200 cách thỏa ycbt.

ĐÁP ÁN B. 1200  

 15 cách lấy ra một viên bi màu vàng.

 10 cách lấy ra một viên bi màu xanh.

 8 cách lấy ra một viên bi màu đỏ.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 15´10´ 8=1200 cách thỏa ycbt.

3

Câu hỏi tương tự

Xét tập hợp A gồm các số tự nhiên có ba chữ số lập thành từ các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . Chọn ngẫu nhiên một phần tử của A. Tính xác suất để phần tử đó là một số chẵn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG