Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn lên phát biểu?

Trong một hội nghị học sinh giỏi, có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn lên phát biểu?

  1. 10

  2. 12

  3. 22

  4. 120

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 22 Số cách chọn 1 bạn lên phát biểu trong 22 bạn có: C 22 1 = 22 cách

ĐÁP ÁN C. 22

Số cách chọn 1 bạn lên phát biểu trong 22 bạn có: C221= 22 cách

2

Câu hỏi tương tự

Khai triển ( 2 a ​ + 3 b ​ ) 6 Số hạng chứa a 2 b 4 có hệ số là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG