Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một chiếc hộp có 4 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ rồi cộng 2 số ghi trên thẻ với nhau. Gọi X là kết quả. Lập bảng phân bố xác suất của X và tính E(X).

 Trong một chiếc hộp có 4 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ rồi cộng 2 số ghi trên thẻ với nhau. Gọi X là kết quả. Lập bảng phân bố xác suất của X và tính E(X).

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có các giá trị của X nhận là: 3,4,5,6,7. Do đó, kì vọng của X là: E(X)=5

Ta có các giá trị của X nhận là: 3,4,5,6,7.

Do đó, kì vọng của X là: E(X)=5

3

Câu hỏi tương tự

C o ˊ 32 h ọ c s inh l a ˋ m đ e ^ ˋ ki ể m t r a t r a ˘ ˊ c n g hi ệ m . M o ^ ~ i c a ^ u c o ˊ 4 p h ươ n g a ˊ n t r ả l ờ i , h ọ c s inh c h ỉ đư ợ c c h ọ n m ộ t p h ươ n g a ˊ n c h o m o ^ ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG