Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong một bó hoa có 5 bông hoa hồng, 6 bông hoa cúc và 4 bông hoa đồng tiền. Chọn 9 bông hoa có đủ ba loại để cắm vào lọ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

 Trong một bó hoa có 5 bông hoa hồng, 6 bông hoa cúc và 4 bông hoa đồng tiền. Chọn 9 bông hoa có đủ ba loại để cắm vào lọ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

  1. 4939.

  2. 5005.

  3. 4804.

  4. 4884.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tổng số bông hoa là 15 bông Chọn 9 bông hoa trong 15 bông hoa, có C 15 9 ​ = 5005 cách. Chọn 9 bông hoa trong 11 bông hoa hồng và cúc, có C 11 9 ​ cách. Chọn 9 bông hoa trong 10 bông hoa cúc và đồng tiền, có C 10 9 ​ cách. Chọn 9 bông hoa trong 9 bông hoa hồng và đồng tiền có C 9 9 ​ cách. Vậy số cách chọn 9 bông hoa đủ ba loại là: 5005 − ( C 11 9 ​ + C 10 9 ​ + C 9 9 ​ ) = 4939 cách.

Chọn A

Tổng số bông hoa là 15 bông

Chọn 9 bông hoa trong 15 bông hoa, có  cách.

Chọn 9 bông hoa trong 11 bông hoa hồng và cúc, có  cách.

Chọn 9 bông hoa trong 10 bông hoa cúc và đồng tiền, có  cách.

Chọn 9 bông hoa trong 9 bông hoa hồng và đồng tiền có  cách.

Vậy số cách chọn 9 bông hoa đủ ba loại là:  cách.

 

80

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = 2 sin x − 1 1 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG