Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong Lễ tổng kết Tháng thanh niên, có 10 đoàn viên xuất sắc gồm 5 nam và 5 nữ được tuyên dương khen thưởng. Các đoàn viên này được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giấy khen. Tính xác suất để trong hàng ngang trên không có bất kì 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau

Trong Lễ tổng kết Tháng thanh niên, có 10 đoàn viên xuất sắc gồm 5 nam và 5 nữ được tuyên dương khen thưởng. Các đoàn viên này được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giấy khen. Tính xác suất để trong hàng ngang trên không có bất kì 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi T là phép thử ngẫu nhiên sắp xếp 10 em đoàn viên thành một hàng ngang để nhận giấy khen Gọi biến cố A : "Sắp xếu được hàng ngang gồm 10 em không có bất kì hai bạn nữ nào đứng cạnh nhau" Số phần tử của không gian mẫu là n ( Ω ) = 10 ! Xếp 5 bạn nam có 5 ! cách Xếp 5 bạn nữ xen vào giữa 4 khoảng trống và 2 vị trí đầu hàng có A 6 5 ​ cách Vậy có số phần tử của biến cố A là n ( A ) = 5 ! . A 6 5 ​ cách Do đó xác suất của biến cố A là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 10 ! 5 ! . A 6 5 ​ ​ = 42 1 ​

Chọn B

Gọi T là phép thử ngẫu nhiên sắp xếp 10 em đoàn viên thành một hàng ngang để nhận giấy khen

Gọi biến cố A: "Sắp xếu được hàng ngang gồm 10 em không có bất kì hai bạn nữ nào đứng cạnh nhau"

Số phần tử của không gian mẫu là 

Xếp 5 bạn nam có  cách

Xếp 5 bạn nữ xen vào giữa 4 khoảng trống và 2 vị trí đầu hàng có  cách

Vậy có số phần tử của biến cố A là  cách

Do đó xác suất của biến cố A là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG