Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển với .Số hạng chứa x 4 là:

Trong khai triển open parentheses 1 over x cubed plus x to the power of 5 close parentheses to the power of 12 với x not equal to 0. Số hạng chứa x4 là:

  1. 924x4

  2. 792

  3. 792x4

  4. 924

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.792x 4

ĐÁP ÁN C. 792x

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức ( a a ​ + a 4 1 ​ ) n cho biết hiệu số giữa hệ số của hạng tử thứ ba và thứ hai là 44. Tìm n.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG