Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển , tổng hệ số của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba là 36, số hạng thứ 3 lớn gấp 7 lần số hạng thứ hai. Tìm x?

Trong khai triển open parentheses 2 to the power of x plus 2 to the power of negative 2 x end exponent close parentheses to the power of n, tổng hệ số của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba là 36, số hạng thứ 3 lớn gấp 7 lần số hạng thứ hai. Tìm x?

  1. x equals 1 third

  2. x equals 1 half

  3. x equals negative 1 half

  4. x equals negative 1 third

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. x equals negative 1 third 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ( 1 − 2 x ) 7 = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 7 ​ x 7 Tìm hệ số a 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG