Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( a + b ) n số hạng tổng quát của khai triển là

Trong khai triển  số hạng tổng quát của khai triển là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Số hàng thứ k + 1 của khai triển ( a + b ) n là: C n k ​ a n − k b k , k = 0 , 1 , 2 , ... n

Chọn B

Số hàng thứ  của khai triển  là:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong một tuần bạn T dự định đi thăm 15 người bạn của mình. Hỏi bạn T có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG