Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển nhị thức ( 2 x 3 + x 2 2 ​ ) 10 với x  = 0 , hãy tìm số hạng không phụ thuộc x

Trong khai triển nhị thức  với , hãy tìm số hạng không phụ thuộc x

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Từ đó số hạng i + 1 không thỏa mãn x thỏa mãn: 30 − 5 i = 0 ⇔ i = 6 Suy ra số hạng không phụ thuộc x có giá trị bằng 2 10 C 10 6 ​

Ta có:

Error converting from MathML to accessible text.

Từ đó số hạng i + 1 không thỏa mãn x thỏa mãn:

Suy ra số hạng không phụ thuộc x có giá trị bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newtơn của P ( x ) = ( x 2 + x 1 ​ ) 15

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG