Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển nhị thức: ( x 3 x ​ + x 15 − 28 ​ ) n hãy tìm số hạng không phụ thuộc x, biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79

Trong khai triển nhị thức:

 hãy tìm số hạng không phụ thuộc x, biết rằng:

 

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xác định n, ta có : C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 <=> 1 + n + 1 2 n ( n + 1 ) ​ = 79 <=> [ n = 12 n = − 13 ( l o ạ i ) ​ Ta có: ( x 3 x ​ + x 15 − 28 ​ ) 12 = k = 0 ∑ 12 ​ C 12 k ​ ( x 3 4 ​ ) k ( x 15 − 28 ​ ) 12 − k = k = 0 ∑ 12 ​ C 12 k ​ x 15 48 ​ x − 15 112 ​ Để số hạng không phụ thuộc vào x, ta cho: 15 48 ​ x − 15 112 ​ = 0 <=> k =7 Vậy số hạng không phụ thuộc vào x là C 12 7 ​ = 792 .

Xác định n, ta có :

<=> = 79

<=> 

Ta có: 

Để số hạng không phụ thuộc vào x, ta cho:

<=> k =7

Vậy số hạng không phụ thuộc vào x là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng thứ 5 của khai triển: ( 4 z ​ + z ) 10 Số hạng nào chứa z với số mũ tự nhiên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG