Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( x y + x 2 ) 15 hãy tìm số hạng có số mũ của x bằng bình phương số mũ của y.

Trong khai triển  hãy tìm số hạng có số mũ của x bằng bình

phương số mũ của y.

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Số hạng tổng quát là: T k + 1 ​ = C 15 k ​ x 30 − k y k Số mũ của x bằng bình phương số mũ của y nên 30 − k = k 2 Vậy số hạng cần tìm là C 15 5 ​ x 25 y 5 = 3003 x 25 y 5

Ta có: open parentheses x to the power of 2 end exponent plus x y close parentheses to the power of 15 end exponent equals stack sum with k equals 0 below and 15 on top   C subscript 15 end subscript superscript k end superscript open parentheses x to the power of 2 end exponent close parentheses to the power of 15 minus k end exponent not stretchy left parenthesis x y not stretchy right parenthesis to the power of k end exponent

Số hạng tổng quát là: 

Số mũ của  bằng bình phương số mũ của y nên 

not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell straight k equals negative 6 not stretchy left parenthesis straight l not stretchy right parenthesis end cell row cell straight k equals 5 not stretchy left parenthesis straight n not stretchy right parenthesis end cell end table close

Vậy số hạng cần tìm là 

15

Câu hỏi tương tự

Tìm các số hạng giữa của khai triển ( x 3 − x y ) 15

153

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG