Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( 2 x + 1 ) 19 , hãy tìm hệ số lớn nhất.

Trong khai triển , hãy tìm hệ số lớn nhất.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ı ˋ ( 2 x + 1 ) 19 = k = 0 ∑ n ​ C 19 k ​ ( 2 x ) k n e ^ n a k ​ = C 19 k ​ . 2 k G ọ i a k ​ l a ˋ h ệ s o ^ ˊ l ớ n nh a ^ ˊ t ⇔ { a k ​ ≥ a k + 1 ​ ( 1 ) a k ​ ≥ a k − 1 ​ ( 2 ) ​ ( 1 ) ⇔ C 19 k + 1 ​ . 2 k + 1 C 19 k ​ . 2 k ​ ≥ 1 ⇔ k ! ( 19 − k ) ! 19 ! ​ . 19 ! ( k + 1 ) ! ( 18 − k ) ! ​ . 2 1 ​ ≥ 1 ⇔ 2 ( 19 − k ) k + 1 ​ ≥ 1 ⇔ k ≥ 3 37 ​ ( 3 ) T ươ n g t ự ( 2 ) ⇔ k ≤ 3 40 ​ ( 4 ) T ừ ( 3 ) v a ˋ ( 4 ) ⇒ 3 37 ​ ≤ k ≤ 3 40 ​ V ı ˋ k ∈ N n e ^ n k = 13 H ệ s o ^ ˊ l ớ n nh a ^ ˊ t l a ˋ a 13 ​ = C 19 13 ​ . 2 13

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG