Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( 2 x 2 + x 1 ​ ) n , hệ số của x 3 là 2 6 C n 9 ​ . Tính n

Trong khai triển , hệ số của x3 là . Tính n
  1. n = 12

  2. n = 13

  3. n = 14

  4. n = 15

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.n = 15

ĐÁP ÁN D. n = 15 

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc đó bằng 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG