Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( 1 − x ) 11 hệ số của số hạng chứa x 3 là

Trong khai triển  hệ số của số hạng chứa 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét khai triển ( 1 − x ) 11 = k = 0 ∑ 11 ​ C 11 k ​ ⋅ ( − 1 ) k ⋅ x k Ta có hệ số của số hạng chứa x 3 là − C 11 3 ​

Chọn D

Xét khai triển 

Ta có hệ số của số hạng chứa  là 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên từ 1 đến 30. Xác suất để chọn được số có hai chữ số phân biệt bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG