Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển biểu thức (x+y) 21 hệ số của số hạng chứa x 13 y 8 là

Trong khai triển biểu thức (x+y)21  hệ số của số hạng chứa x13y8 là

  1. 116280

  2. 293930

  3. 203490

  4. 1287

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.203490

ĐÁP ÁN C. 203490 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tổng S = 2019 1 ​ ( C 2019 1 ​ ) 2 + 2018 2 ​ ( C 2019 2 ​ ) 2 + ... + 2 2018 ​ ( C 2019 2018 ​ ) 2 + 1 2019 ​ ( C 2019 2019 ​ ) 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG