Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz ,viết phương trình mặt phẳng ( P ) song song và cách đều hai đường thẳng d 1 ​ = − 1 x − 2 ​ = 1 y ​ = 1 z ​ v a ˋ d 2 ​ = 2 x ​ = − 1 y − 1 ​ = − 1 z − 2 ​

Trong không gian , viết phương trình mặt phẳng  song song và cách đều hai đường thẳng 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải d 1 ​ có véc-tơ chỉ phương u 1 ​ ​ = (−1; 1; 1) và đi qua điểm A(2; 0; 0). Đường thẳng d 2 ​ có véc-tơ chỉphương u 2 ​ ​ = (2; −1; −1) và đi qua điểm B(0; 1; 2). Mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng d 1 ​ , d 2 ​ suy ra (P) đi qua I và có véc-tơ pháp tuyến là(0; 1; −1). Do đó phương trình của mặt phẳng (P) là Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải 
  có véc-tơ chỉ phương   = (−1; 1; 1)
và đi qua điểm A(2; 0; 0).
Đường thẳng  có véc-tơ chỉ phương  = (2; −1; −1) và đi qua điểm B(0; 1; 2). 

Mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng , suy ra (P) đi qua I và có véc-tơ pháp tuyến là (0; 1; −1).
Do đó phương trình của mặt phẳng (P) là 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai elip lần lượt có phương trình ( E 1 ​ ) : 25 x 2 ​ + 5 y 2 ​ = 1 , ( E 2 ​ ) : 12 x 2 ​ + 9 y 2 ​ = 1 . Viết phương trình đường tròn (C) đi qua các giao điểm...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG