Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có A (1;2;-1), C (3;-4;1), B'(2;-1;3)và D' (0;3;5).Giả sử tọa độD (x;y;z)thì giá trị của x +2y -3zlà kết quả nào sau đây

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có A (1;2;-1), C (3;-4;1), B'(2;-1;3) và D' (0;3;5) . Giả sử tọa độ D (x;y;z)  thì giá trị của x +2y -3z là kết quả nào sau đây

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 0

ĐÁP ÁN B. 0

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu . Khẳng định nào sau đây luôn đúng với mọi số thực m?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG