Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(-4;-2;4) và đường thẳng d: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 3 + 2 t y = 1 − t z = − 1 + 4 t ​ Viết phương trình đường thẳng △ đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường thẳng d.

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(-4;-2;4) và đường thẳng

d:

Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm A, cắt và vuông góc với đường thẳng d.

R. Robo.Ctvx41

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A(-4;-2;4), d ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 3 + 2 t y = 1 − t z = − 1 + 4 t ​ Lấy M(-3+2t;1-t;-1+4t) ∈ (d) ⇒ A M =(1+2t;3-t;-5+4t) Ta có AM ⊥ (d) ⇔ A M . a d ​ ​ =0 với a d ​ ​ =(2;-1;4) ⇔ 2+4t-3+t-20+16t=0 ⇔ 21t=21 ⇔ t=1 Vậy đường thẳng cần tìm là đường thẳng AM qua A có VTCP là A M =(3;2;-1) nên pt( △ ): 3 x + 4 ​ = 2 y + 2 ​ = − 1 z − 4 ​

Ta có A(-4;-2;4), d

Lấy M(-3+2t;1-t;-1+4t)(d)=(1+2t;3-t;-5+4t)

Ta có AM(d).=0 với =(2;-1;4)

2+4t-3+t-20+16t=021t=21t=1

Vậy đường thẳng cần tìm là đường thẳng AM qua A có VTCP là

=(3;2;-1) nên pt():

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxxy, cho hình thang cân ABCD với đáy lớn là AB, đáy nhỏ là CD (AB > CD), biết A(1;1), B(5;2). D(2;3). Tìm tọa độ điểm C

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG