Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d đi qua điểm M(0;-1;1) và có véc tơ chỉ phương u = ( 1 ; 2 ; 0 ) . Phương trình mặt phẳng (P ) chứa đường thẳng d có vecto pháp tuyến là n = ( a ; b ; c ) ( a 2 + b 2 + c 2  = 0 ) . A, b thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M(0;-1;1) và có véc tơ chỉ phương . Phương trình mặt phẳng    (P) chứa đường thẳng d có vecto pháp tuyến là . A, b thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

  1. a = 2b 

  2. a = -3b

  3. a = 3b 

  4. a = -2b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.a = -2b

ĐÁP ÁN D. a = -2b 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho mặt cầu . Mặt phẳng α " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/qF-J07moyKkQdmSbqUSbB1xtuFB4PuKqafbc22WXJcACQOjjhCXduWLWo1YwDBZLywtHnZdQwE8ChZIEdw8ts5FnZySah1YThbXF...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG