Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kh ô ng gian v ơ i h ẹ̉ tr ụ c t ọ a độ vu ô ng g ó c Oxyz cho c á c đ i ể m A(1;1;3),B(-1;3;2) v à C(-1;2;3) . Ki ể m ch ứ ng A,B,C không th ẳ ng h à ng v à viêt ph ươ ng tr ì nh mp (P) ch ử a 3 đ i ể m n à y, T î nh kho ả ng c á ch t ừ gôc t ọ a độ O để n mp (P) . 2.Tinh di ệ n t í ch tam gi ả c ABC v ả th ể t í ch t ứ di ệ n OABC .

Trong không gian vơi hẹ̉ trc ta độ vuông góc Oxyz cho các đim A(1;1;3),B(-1;3;2) và C(-1;2;3).

  1. Kim chng A,B,C không thng hàng và viêt phương trình mp (P) cha 3 đim này, Tînh khong cách t gôc ta độ O đển mp (P).

2.Tinh din tích tam gic ABC  v th tích t din OABC

.
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Do − 2 − 2 ​  = 1 2 ​ n ê n A,B,C kh ồ ng th ẳ ng h à ng. Khi đó m ạ̉ t ph ẳ ng (P) c ó vect ơ ph á p tuyên l à Vi m ặ t ph ẳ ng (P) qua A nên m ặ t ph ẳ ng (P) c ó ph ươ ng tr ì nh ( x − 1 ) + 2. ( y − 1 ) + 2 ( z − 3 ) hay x + 2 y + 2 z − 9 = 0 Từ đó d ( O , ( P )) = 1 2 + 2 2 + 2 2 ​ ∣ − 9∣ ​ 2, Ta có S △ ABC ​ = 2 1 ​ ∣ n ∣ = 2 1 ​ 1 2 + 2 2 + 2 2 ​ = 2 3 ​ ( dvdt ) V OABC ​ = 3 1 ​ d ( O , ( P )) ; S △ A BC ​ = 3 1 ​ , 3 ⋅ 2 3 ​ = 2 3 ​ ( d v dt ) .

Ta có AB with minus on top equals left parenthesis negative 2 semicolon 2 semicolon minus 1 right parenthesis AC with minus on top equals left parenthesis negative 2 semicolon 1 semicolon 0 right parenthesis Do  nên A,B,C khng thng hàng. Khi đó mạ̉t phng (P) có vectơ pháp tuyên là straight n with rightwards arrow on top equals left square bracket AB with rightwards arrow on top comma AC with rightwards arrow on top right square bracket equals open parentheses open vertical bar table row 2 cell negative 1 end cell row 1 0 end table close vertical bar semicolon open vertical bar table row cell negative 1 end cell cell negative 2 end cell row 0 cell negative 2 end cell end table close vertical bar semicolon open vertical bar table row cell negative 2 end cell 2 row cell negative 2 end cell 1 end table close vertical bar close parentheses equals left parenthesis 1 semicolon 2 semicolon 2 right parenthesis

Vi mt phng (P) qua A nên mt phng (P) có phương trình 

Từ đó 

2, Ta có  

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG