Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ tr ụ c t ọ a độ Oxyz . Cho A(1;;0) ; B(0;4;0) ; C(0;0;3) Viêt ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng qua O v à vu ô ng g ó c v ớ i mp(ABC) Viêt ph ươ ng trinh m ặ t phẳng (P) ch ứ a OA , sao cho kho á ng c á ch t ừ B đê n m ặ t ph ẳ ng (P) b ẳ ng kho ả ng c á ch t ử C đê n m ặ t ph ẳ ng (P) .

Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz. Cho A(1;;0); B(0;4;0); C(0;0;3)

Viêt phương trình đường thng qua O và vuông góc vi mp(ABC)

Viêt ph ương trinh mt phẳng (P) cha OA, sao cho khoáng cách t B đên mt phng (P) bng khong cách t đên mt phng (P).

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1/ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng Δ qua O v à vu ô ng g ó cv ớ i m ặ t ph ẳ ng (ABC) . Ta c ó : l à 1 v é cto chi ph ươ ng c ủ a (Δ) . V ậ y ph ươ ng tr ì nh c ủ a đườ ng th ẳ ng Δ l à 6 x ​ = 3 y ​ = 4 z ​ 2/ Viêt ph ươ ng tr ì nh m ặ t ph ẳ ng (P) ch ứ a OA sao cho kho à ng c á ch t ừ B đê n m ặ t ph ẳ ng (P) băng kho ả ng c á ch t ừ C đê n m ặ t ph ẳ ng (P) . G ọ i ph ươ ng trinh (P): Ax+By+Cz+D=0 v ớ i A 2 + B 2 + C 2 >0 . O∈(P)⇒D=0;A∈ m ặ t ph ẳ ng (P)⇒A+2 B=0⇒A=-2 B

1/ Viết phương trình đường thng Δ  qua O  và vuông gócvi mt phng (ABC) . Ta cóopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell AB with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 1 semicolon 2 semicolon 0 right parenthesis end cell row cell AC with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 1 semicolon minus 2 semicolon 3 right parenthesis end cell end table rightwards double arrow straight n with rightwards arrow on top equals left square bracket AB with rightwards arrow on top times AC right square bracket equals left parenthesis 6 semicolon 3 semicolon 4 right parenthesis close

là 1 vécto chi phương ca (Δ) .
V
y phương trình ca đường thng Δ  là 

 

2/ Viêt phương trình mt phng (P) cha OA sao cho khoàng cách t B đên mt phng (P) băng khong cách t C đên mt phng (P).
Gi phương trinh (P): Ax+By+Cz+D=0 vi A2+B2+C2>0.
O∈(P)⇒D=0;A∈ mt phng (P)⇒A+2 B=0⇒A=-2 B

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ điểm H là hình chếu của A ( − 2 ; 1 ; 0 ) trên đường thẳng BC với B ( 0 ; 3 ; − 1 ) , C ( − 1 ; 0 ; 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG