Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai véc tơ u = ( m ; − 3 ; 2 ) v a ˋ v = ( 2 ; n ; − 4 ) , với m và n là hai số thực . Để u song song với v thì biểu thức T = 3m + n có giá trị bằng:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai véc tơ , với m và n là hai số thực . Để  song song với  thì biểu thức T = 3m + n có giá trị bằng:

  1. 3

  2. 5

  3. 1

  4. - 3

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : u // v ⇔ u = k . v ⇔ 2 m ​ = n − 3 ​ = − 4 2 ​ ⇔ { m = − 1 n = 6 ​ → T = 3 m + n = 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z sao cho ∣ z ∣ = 10 ​ và phần thực của z bằng 3 lần phần ảo. Tính ∣ z − 1 ∣

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG