Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A ( 2 ; − 3 ; 7 ) , B ( 0 ; 4 ; 1 ) , C ( 3 ; 0 ; 5 ) và D ( 3 ; 3 ; 3 ) . Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng ( O yz ) sao cho biểu thức ∣ M A + ​ MB + MC + M D ∣ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm  và . Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng sao cho biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho hai điểm A ( 0 ; − 1 ; − 1 ) , B ( − 1 ; − 3 ; 1 ) Giả sử C , D là hai điểm di động trên mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 sao cho C D = 4 và A ,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG