Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm M(2;-4;5) và N(-3;2;7) . Điểm P trên trục Ox cách đều hai điểm M và N có tọa độ là:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm M(2;-4;5) và N(-3;2;7). Điểm P trên trục Ox cách đều hai điểm M và N có tọa độ là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. ( − 10 17 ​ ; 0 ; 0 )

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z + 5 ) 2 = 16 và điểm A(1;2;-1). Điểm B thuộc mặt cầu sao cho AB có độ dài lớn nhất. Toạ độ điểm B là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG