Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x+y-2z+1=0 Véctơ nào sau đây làVéctơ pháp tuyến của (P)?

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x+y-2z+1=0

Véctơ nào sau đây là Véctơ pháp tuyến của (P)?

  1.  = (-2;1;3)

  2.  = (3;-2;1)

  3.  = (1;-2;1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. n 1 ​ ​ = ( 3 ; 1 ; − 2 ) Từ phương trình tổng quát của mặt phẳng suy ra véc tơpháp tuyến của mặt phẳng là n 1 ​ ​ = ( 3 ; 1 ; − 2 )

ĐÁP ÁN D.  

Từ phương trình tổng quát của mặt phẳng suy ra véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng là 

1

Câu hỏi tương tự

Phép quay Q ( I , α ) ​ biến đường thẳng d : 2x - 3y + 5 = 0 thành đường thẳng d' : 3x + 2y +5 = 0 . φ có giá trị nào sau đây?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG